March 3, 2024

தாத்தா வயதில் இரு க்கு ம் நப ரை திரு மண ம் செய் த நடிகை மோனிகா..! ! வயசு ஏ ணி வெச் சாகூட எட்டாதே . .?? வச திக்கா கவா மோனி கா   இ ப்படி பண்ணங் க..!!

இப்போது இருக்கு ம்  நடி கை களை யா ரை பார்த் தலு மே காதலித் து தா ன் திருமணம் செய்து வரு கிறார்கள். அந் த வ கையில்  அப்படி காத லித்து திரும ணம் செய்யு ம் பிரப லங்கள் பலரு மே ஒ ரு வரு டம் ம ட்டுமே சொல்லி  வைத்த து போல  சேர் ந்து வாழ்கி றார்கள். ஆனா ல் அதன் பின்னர் அடு த்தது இரண்டா ம் திரும ணம் செய்து  வருவ தை வழக் கமாக வே வைத் துள்ளார் க ள்.அந்த   வகையில் இ ப்போது  ந மது  த மிழ்  நடிகை கள்  பலரு மே  தன து  சினி  வாழ்க் கை யி ல் இரு ந் து மொ த்த மா க வி லகி தி ரும ணம்  செய்து  செட்டில்  ஆகி  வரு கிறா ர் கள்.

அந் த வகை யில்  நமது  முத்துக் கு மு த்தாக  பட  நடிகை  மோனி கா உள் ளார்.  இந்த படத்தின் மூல ம் தான் மக்கி டையே ஒரு நல்ல வரவேற் பை  கிடை த் தது  ந டிகை மோனி கா விற் கு.மோனிகா  ஒரு முன்னாள்  இந்திய  நடிகை, இவ ர் முக்கி யமாக தமிழ் மொழி படங்களில் நடி த்தார் .1 990 களின்  முற்பகுதியில் ஒரு குழந்தை நடி கரான அவர் , 2 000 களின் பிற்பகு தியில்

இரு ந்து முக்கிய  வேட ங் களில் நடிக் கும் முன், பெரும்பா லும் துணை  வே ட ங்களில் தோ ன்றினா ர். அ ழகி ,  இம் சை அ ரசன்  23  மீ  புலி கேசி  மற் றும்  சில ந்தி   பட ங் களி ல்  நடித் தத ற்கா க   அ வர்  மிக வும்  பிரப ல மான வர்.  20 12  இ ல்,  ம லையா ளப்   ப டங்களுக்காக  அ வர்  த ன து   பெ யரை   ப ர்வ னா  எ ன் று மாற் றிக் கொண்டார். 20 1 4  இல் , அ வர்  இஸ்லாம்  ம தத் திற் கு மா றி னார் ,   த னது  பெய ரை  M.  G .  ரஹி மா  எ ன  மாற்றி க் கொண் டா ர்,

மேலும்  அவர்  ந டிப்பி லிருந்து  வில குவ தாக அறி வித் தார்,மோ னி கா  தன து  புதிய  பெயரான M. G . ர ஹீமாவு டன்  இஸ்லாத் தைத்  த ழுவி னார் , அ ங்கு  M  என்ப து மாருதி  ராஜ் (த ந்தை )  மற் றும்  G எ ன் பது  கிரே சி (தாய்).மோனி கா வின்  த ந்தை  இந் து  மற் றும் தாய் ஒரு கிறிஸ் தவர்.ர ஹிமா, சே லத்தை ச் சேர்ந்த  சென் னை யைச்  சேர்ந் த தொழில திபர்  மாலிக்கை மணந் தார்.

மாலி க்  மின் னணு  பொரு ட்களி ன் இற க்கும தி மற் று ம்  ஏ ற் று மதியி ல் ஈ டுபட் டுள்ளா ர். நடி கை  மோனிகா   ஒ ரு பி ரப ல மான   மா டர் ன்  ந டி கையாக   இ ருந் து  வ ந்து ள் ளா ர்,   ஆ னால்  மோனி கா   வா ழ்க்கை யி ல்  ஒ ரு  வ ய தா ன  ந ப ரை   திரு ம ண ம்   செய் து ள்ளா ர்   எ ன் று  த ற் போ து  ச மூக   வ லை தள த் தில்  ஒ ரு  செ ய்தி  வெ ளி யா கியு ள் ளது.

ஆனா ல்  எ ன் னவா க   இ ரு ந் தா லும்  தா த் தா  வய து  இரு க் கு ம்  மா லி க்  என்ற  நபரை  தி ரு ம ண ம்  செ ய் து ள் ளார்  .நம து  நதியி  மோனிகா.  அவ ரை திரு ம ணம்  செய்ய  தனது  பெ யரை  மோ னிகா  என் ற ப யறை  ரஹீமா எ ன்று  தன க்கு   பிடித் தது  போல  வைத்து  யாருக்கு ம்  தெரி யா ம ல்   தனது   கண வரு ட ன்   வாழ் ந்து   வரு கி றார் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *