March 3, 2024

5 0 வய தி ல் க ர்ப் பமா ன பிரபல ந டிகையி ன் புகை ப் பட ம்.. ??அதிர் ச்சி யி ல்ஆடி ப்போன ரசிக ர் க ள். .?? க ர்மா உங் க ளை சும்மா வி டாது ..??

மலைக்கா அரோரா ஒ ரு இந்தி ய  நடிகை,  நடனமா டுப வ ர் ,வி ளம்  ப ர ந டிகை  ம  ற்று ம் தொலை க்  கா ட்சி  நி கழ்ச் சி யாள ர் ஆவா ர்.  ” தக்க தையா தையா  ” , “குர் நாலோ இஸ்க் மித்தா” ,  மாகி வே” , ” கல் தமால்”  மற்றும் “முன்னி பத்னாம் ஹூ” போன்ற ப ல  படங்களில்  இ வரது  நடனத்திற் காக மிக வும்  புகழ் பெ ற்ற து. மேலும்  த னது  முன் னால்  கண வ ர் அ ர் பா ஸ் கானு டன்  இ ணைந்து  ப ல படங் களைத்   தயா ரித் து ள் ளா ர்.  அவர் கள து  நி று வன ம்  ” அ ர்பாஸ்  கா ன்  புரொ டக் சன் ஸ்”, “டபாங்க்”  மற்று ம்  “ட பா ங் 2”

போன் ற  தி ரை ப்படங் களை  வெளியி ட்ட து.ம ணிரத்தி னம் இயக்கத்தில் வெளியான உயிரோ படத்தில் ‘தையா தையா’ படலுக்கு  ரயிலி ல்   ஆட்ட போ ட்ட வர் மலை க்கா  அ ரோ ரா,  இ வர்  19 98  ஆ ம் ஆண்டு ந டிகர்  ச ல் மான்   கானி ன்  சகோ தரர்   அர்பாஸ்  கானை   தி ரு ம ணம்  செய் து   கொண்டா ர் .  இ வர் க ளது   வா ழ் க்கை  க டந் த   20 1 7  ஆ ம்  ஆண் டு  க ருத் து  வே று பா டு  கா ர ண மாக   வி வாகர த் தில்   மு டி ந்த து .

பதி க் கு  20  வய தில் அர் ஹான்  எ ன் கிற  மக ன்  உ ள் ளா ர் என்ப து  கு றி ப் பி டத் த க் க து. இ  வ ர்  பி ர ப ல  த யா ரிப் பா ள ரான   போ னி கபூ ரின்  மக னா ன,   அ ர்ஜூ ன்  க பூ ரை  கா த லி த் து  வ ரு கி ன்ற ன ர் .  அ ர்ஜூ ன்   க பூர்   பி ர ப ல  ந டி கரா க   வல ம்   வரு கி றா ர் . இந் நி  லையி ல்   5 0  வ ய தை  நெ ருங் க வுள் ள  மலை க்கா  அ ரோரா   தற்பொ ழுது க ர் ப் பமா க   இ ருப் ப தா க  தக வல்   பர வி  வ ரு கிற து.

‘எ ன்ன து  ம லை க்கா   அ ரோரா க ர் பமா… .எ ப்பு ட்ரா …. ’  எ ன  தொ டர் ந் து ப ல   த கவ ல்க ள் ப ர வு  வந்த  நி லை யி ல்  இ ந் த  தகவ லி ற்கு  ந டிகர்   அர்ஜூ ன்  க பூர்  ,  ஓர்  பதி வு  ஒ ன் றை  ப தி வி ட் டுள் ளா ர்.   அ தில்  ‘ தனது   காதலி  மலை கா  அ ரோ ரா க ர் ப்ப மா க  இ ரு க்கி றார்   .

என  வ த ந் தியை பரப் பி ய வ ர் க ளை கர் மா  சும் மா  வி டா து ’ எ ன இன் ஸ்டாவி ல்  கடும்  கோ பத்து ட ன்   தெ ரி வித்துள் ளா ர் .  இ தை  பார்த் த  ரசி கர் க ள்   ‘ அ ப்போ… .   அது  உண் மை யி ல் லையா … . . ’  என  ப லவிதமா ன க மெ ண்டு க ளை   ப திவி ட் டு  வ ரு கி ன் றன ர் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *