April 20, 2024

இந்த நடிகையா இது என்று..?? கேட்க்கும் அளவில் உடல் எடையை குறைத்துள்ளார் ..??அனைவரையும் வாயடைக்க வைத்த நடிகை ..??ஆச்சிரியதில் ரசிகர்கள்..!!

இப்போது  இருக் கும் நடி கைக ள் மத்தியில் தன்னு டைய  உடல்  உரு வத் தை  ப ற் றியெல் லாம்  எந்த ஒரு எண் ணமும்  இல்லா  மல் தி றமை மட்டு ம் இருந்தா ளே பொதும்  என் று தமி ழ் திரைப் படத்தில்  நடிக்கும் நடிகைகள்  பலரும் இருக்கிறா ர்கள்,   அந்த  வகை யில் தான்  நடிகை வித்யுல்லே கா  இருக்கி றார் .201 2  ஆ ம்  ஆண்டு  கௌதம்  வாசுதே வ்  மேன னின் இ ருமொ ழித்  திரை ப்பட ங்களா ன  நீதா னே எ ன் பொன்வசந்த ம்   மற்று ம்  எ தோ  வெள் ளி ப் பொயி ந் தி ம னசு  ஆகிய  ப டங்களில் சமந்தாவால் சி த்தரிக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தின் தோழி யா ன ஜென் னியாக தோன் றி அறிமுக மானார் .

நடி கை வி த் யுல் லேகா த ன்னுடைய  சினிமா வா ழ்க்கை யை  ஆரம் பித்த து தன்னுடை ய  கு டும்ப ந பர்களால்  தா ன், நடி கை  வி த் யுல் லேகா வின்  குடு ம் பத்தி ல் ப லரும் சினி மா  பிர பல மானவர்கள்  தா ன் , இ வரது  உற வி ன ர் கீதாஞ்ச லி முன்ன ணி தமிழ்  திரை ப் பட தயா ரிப் பாள ர் செல்வ ரா கவனை    திரு மணம்  செய்து  கொண் டார் . ராமன்   26 ஆ க ஸ்ட்  2 020  அ ன்று  சஞ்சய்யுடன் நி ச்சயதா ர்த் தம் செய்து அ தை  இ ன்ஸ்டா கிராமில்  அ றிவி த் தார்.

இ ந்த  ஜோடி செப்டம் பர்  9,  20 21  அன்று ஒரு  நெரு க்கமான  விழா வில்  திரு மண ம் செ ய்து கொ ண்டது .நடிகை  வித்யுல் லே கா  த ற்போ து  ச மீ பத் தில்   விஜ ய்   டிவி  நட த் தி ய  குக்  வி த்  கோ மாளி  என் ற நி கழ் ச்சியி ல்  க ல ந்து கொண் டு  வ ந்தா ர்.   இ ந்த  நிக ழ்ச் சி  மூ ல மா க   மக் கள்  மத்தியில்   நடிகை வி த்யுல் லேகா ஒரு  நல் ல ஆ தரவை  பெற்றார்.இவர்  சி னிமாவி ல்  ந டி க்க  தொ ட ங் கி ய

கால த்தி ல் இ ரு ந் தே  கு ண் டா க இரு ப் பதால்  ப ல் வேறு   கே லி,  கி ண்ட ல்களுக் கு உள்ளா னா ர்.இ தனா ல்   பல முறை   மனமுடை ந் து  சமூக  ஊடக ள் களில் பதிவுக ளை  வெளி யி ட் டிரு ந்தா ர் .இப் போது பல நடிகை கள்  தன் னுடை ய  சி னி மா வா ழ் க்கைக் கா க  ம ட் டும்  தன் னுடை ய   உட ல்  எ டையை  கு றைத் து  உருவ  த்தி   ல்   மி கவு ம்   அதிகப் ப டியா ன  ஆ ர வ த் தை  கா ட் டி   வ ரு கி றா ர்க ள்.

திரு ம ணத் தி ற்கு   பிற கு  இ ளம்   ஹூ ரோயி ன் க ளை யு ம்   அ ழகி ல்  அடி த்து  தூக் கு ம்  அளவு  மார் டன் ,  பு ட வை   என  அ னை த்தி லு ம்  புகை ப் ப டங் களை   வெ ளியி ட் டு  வாய டைக் க   வை த் து ள் ளா ர் . இத னை  பா ர் த் த ப ல ரும்   அவரி ன்  எ டை  கு றை ப் பு முய ற்சி   பலருக் கு  தன் ன ம்பிக்கை   கொ டுப் பதா க  குறி ப்பி ட்டுள் ளா ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *