February 28, 2024

நித் யானந் தாவை தி ரும ணம் செய்ய ஆசை..?? பி ரப ல ந டிகை வி ப ரீத பேட் டி. . ?? வெளி வந் த உ ண்மை .. ?? வைர ல கு ம் வீ டி யோ உ ள் ளே..!!

தமிழி ல் வாமனன் படம் மூ லம்  அறிமுகமானவர் தா ன் பிரி யாஆனந்த்  . இவர் அமெரிக்க ரிட்டர்னாக இருந் தாலும்  பூர்வீகமான  த மிழ் நா ட்டை சேர்  ந்த வ ர்.  பிரியா  ஆனந்துக்கு ஆர ம்பத் திலேயே  தமிழ் கை கொடுக்கவில்லை .எனவே இ ந் தி,     தெலு ங்கு     மலையாள ம்   க ன் ன டம் உ ட்ப ட நான் கு பட ங்களில்  நடித்த பின்னர் .சிவகார்த்திகேயன் க் கு ஜோடியாக தமிழில் முதன்முறையாக ந டித்த எதிர்நீச்சல்  அந்த படம் தந்த வெற்றியால் பிரியாவுக்கு    வாய் ப்பு கள் வரத் தொடங்கின .

தனது   முதல்  படத்தி லே யே  ந ல்ல வரவேற்பு பெற்ற பலராலும் அறியப் ப ட்ட கதா நாய கி யான பிரியா அதைத் தொட ர்ந்து சென்னையில் வை ராஜா வை படத்தை கௌதம்  கா ர் த் திக்வுடன் பிரியா  ஆ ன ந் த் ஜோ டி யா க மீண்டும் ஒருமுறை மு த்து ராம லிங்கம் படத்தில் ஜோடியாக சேர்ந்து   நடித் தார் .அதனால் கிசுகிசுகளும்  வ ரத்  தொட ங்கின அ தோட  திரைப் படத்திலிருந்து  காணாமலும் போய்விட்டார்.

கடல் படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர்தா ன்  கௌதம்  கார் த்தி க்,   தொடர் ந்து இ வர் நடிப்பில் வெளியான” என்ன மோ  ஏதோ  ” வை  ராஜா வை”  போன்ற  பட ங்க ளு ம் கடல் ப டத் தை போன்று  பெ ரி ய அ ளவி ல்  ஹிட்டானது  அதன்பின் பிரியா  ஆனந்தி ற்கு   தமி ழில்  ப ட  வாய்ப் பு க ள் எதுவும் இல்லாததால்  மீண் டும்    பா லிவுட்  பக்க ம் செல்ல முடிவெ ட்டு இரு க்கிறா ர்.

சென்னையில் ஒரு   நாள் பிரி யா ஆன ந்த்  நி த் தியானந் தா மீ து கிரஸ் இருப் பதாக   பேட்டி கூறியு ள் ளார் . இது  ரசிக ர்களை சோக த்தில் ஆழ்த் தியுள்ளது .  நித்யான ந்தா மீது  தனிப்பட்ட   பாலி யல்,  கடத்தல் மற் றும்  மோசடி  என பல  கு ற்றச்சாட்டுகளின் பேரி ல் போலீசாரால்  தேடப்ப டும்   சா மியார் தான் நித் யானந் தா

இந்தியாவி ல் இரு ந்து தப் பி தலைமறைவாகி கைலாசா  என்ற  நாட்டை  உருவாக்கி  அதில்  வ சித்து  வருவதாக  கூறப் படுகிறது. கைலாசவி லிருந்து  தினமும் வீடியோக்க ள் வந்தாலும்  கை லாசம் எங் கே இருக் கிறது  எப்ப டி இருக்கி றது என்ற எ ந்த தக வலும் யாருக் கும் தெ ரியாது.   பணிக ள், ம லைகள் கடல்   என நி த்தியா னந்தா செல்வதை  தான் நாமு ம்  வா யை பி ள ந்து   கேட் டு  வ ரு கிறோ ம் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *