February 25, 2024

நயன் தாரா வை ப ற் றி ஆ கா ஓ கோ ன் னு புக ழ் ந்த மா மியா ர் ..!! பணம் ப த்து ம் செய் யு ம் போ ல..!! அப்படி நயன்தா ரா என்ன செய் தா ர் தெரியுமா..?? வெளி வந் த உண் மை..??

லேடி ஸ்  சூப்பர்  ஸ்டார் ஆ ன நயன்தா ராவுடன் ச ர்ச்சையு ம் கட ந்து கொ ண்டே   இருக் கி றது. முதலி ல் காத ல் பிரச்ச னை முடி ந்த தும் ஒரு வழியா க விக் னேஷ் சிவனை  திரு மண ம் செய் து வந்தா ர் திரு மணத்தில் பல கட்டுப் பாடுகள் வி தித்த தால் அதிலும்  ஏகப் பட்ட பிரச்சனை களை  நய ன்தாரா சந்தி த்திருந்தார் இதை  தொடர்ந்து  சமீபத்தில் வாட கை  தாய் மூலம்  குழ ந்தை பெற்றுக் கொண்ட தால் இணைய த்தி ல் இந்த விஷயம் பூதாக ரமா க வெடித் து பிர லையத்தை யே ஏ ற்படுத்துகிறது.

இவ்வாறு  ஒரு பெண்ணின் வாழ்க் கையில் எ வ்வளவு பிர ச்சனைகள் என்றாலும் நயன்தாரா தமிழ் திரையு லகி ல்  நம்பர் ஒன் நடிகரா க தான்  வலம்  வருகிறார் .இப்போது  ந யன்தாராவி ன் மாமி யா ர் அதா வது விக்னே ஷ் சிவ னின் தாயா ர் ஊடகம் ஒன் றில் பேட்டி  கொடுத் துள் ளார்.  அதில்  நய ன்தா ராவை ப ற் றி ஆகா  ஓகோ என்று தற் பெருமை  பேசுகி றார்.

அதாவது   நயன் தா ராவின்  வீட்டி ல் எட்டு வேலை ஆட் கள்  உள்ளன . ஒரு  நாள் அது ல ஒரு அம்மாவின் மு கத் தைப் பார்த்து நயன் தாரா என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டவுட ன்  பணம்   எ ன்று  கூறியு ள் ளார் உட னே  4 ல ட்ச ம்  ப ணத் தை ந ய ன்தாரா தூக் கிக் கொ டுத்ததாக அவரது மாமியார்   கூறி யுள் ளார்.

இதற்கு  ஒரு ப டி  மேலா க  ந யன்தா ரா அவ ர்க ளுக்கு  கொடு த் ததாக  பே சியுள்ளார் . இது போல பெரிய உ தவி யாரும் செய்யாததுபோல்  ந ய ன் தாரா  மட் டும்  உதவி செய் தது போல் அவர் பாவித்து பே ட் டி கொடுத் துள் ளார். அ தாவ து ந ய ன் தாராவின்  திரு மண த்தி ன் போது கூட அ வ ர் மாமி யார்  எந் த பே டியும் கொ டுக் கவில்லை .

ஆனால்  இப்போது  ஊட கங்களுக் கு தை ரியமாக  பேட் டி  கொடு த்ததற்கு  காரணம் நயன்தாரா மட்டும் விக்னேஷ் சிவனின் வேலை யாக  இருக்கு ம்  எ ன்று பத் திரி க்கையாளர் கள் கே ட் டு வ ருகிறார்கள்.  நயன்தாரா த னது   பட த் தின்  வி ள ம்பர த்திற்காக  கூட  இப்ப டி செய்வார்  என  பலரும் கூறி வருகிறார் கள்.ஒ ரு  டசன்  படம் கை யில் இரு ந்தும் கேஜி எப்

கூட்டணியி ல்  இணைபோகும் நயன்தா ரா,   ப ண   ஆசையாக  த வி க் கும்   த யா ரிப்பாளர்கள், நயன்தாராவு    க்கு டைம் கிடைச்சா கூட நடிக் க வர ண  மா என்று கேட்டந யன் தா  ரா   லாரன் ஸை  நிஜ சந் திர முகியாக மாற்றிய  லே டிஸ் சூப்பர் ஸ்டார். டிஆர்பிக்கா க நயன்தா ராவை வம்பு இ  ழுக்கும் விஜய் டிவி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *