February 28, 2024

நடிக ர் அஜி த் மீடியா வை வெறுக் க இது தான் காரண மா ..?? இத னால் தா ன் பட வெளி யிட்டு வி ழாவிற்கு வருவ தில்லையா.. ?? 10 வ ரு டத்தி ற்குபின் வெளி வந்த உ ண்மை..??

சினிமா  து றையில்   மிகவும் கஷ்ட ப்ப ட்டு முன் னேறி  தனக்கா ன  ஒ ரு   இட த்தை பிடித்தவர் தா ன் அஜித்  குமார் ஆரம்ப  காலத் தில் இவர்  ஜெயிப்பத ற்காக போ ரா டிக் கொண்டிருக்கும் போ து திரை த்து றையி ன ர்  யா ரு ம்  அவ ரு க்கு  பெரிதாக வரு வ தற்கு உத வுவ  தற் கு  மு ன் வரவி ல் லை,  த ன்னுடை ய க டின   உழை ப்பால் முன்னு க்கு வந்த அவர்  தற் போது  அசை க்க முடியா த  ஒ ரு  இடத்தை  பெற் றுள் ளார். ஏரா ளமா ன ரசிகர்கள் கூட் டம் இருந்தா லு ம் அஜித் தற் போ து தனி மை

த னி மை யை தா ன் மு ற் றி லு ம் வி ரு ம் பு கி றா  ர்.  எக்கா ரண  ம் கொண் டு அவர்  மீ டியாவி ற் கு முன் வருவதே  கிடையாது, அவ் வளவுதா ன் ஏன் தன் னு டைய ப டங் களி ல் இ சை வெளி யீடு வி ழாகள்   உள்ளி ட்ட  எ ந் த நிகழ்வி ற்கும் அவர் பங்கே ற்பது கி டையா து.இந்த  அளவுக்கு அவ ர் ஒட் டு மொ த்த மீடி யாவை விட் டு ஒது க்கி இருப் பதற்கு  பின் வர  காரண ங்க ள் தான்.

எ ன் று சொல் ல ப்படுகிறது  அ தா வ  து    ஆ ரம் ப கா லகட் ட த் தில் அஜித் பத் திரி க்  கை யா ள ர்களி டம்  பேட் டி  கொடுக்கும்  போது சி ல  நேரங்களி ல் லூஸ்  டா க்  வி ட்டி ருக்கி றார் அவர்  எதா ர்த்த மாக  பேசிய  சில விஷயங்கள் கூட மீடியாக்க ளி ல்  பல் வேறு  வித மாக   திரித்துக் காட்டப் பட்டி ரு க் கிறது. இ  தனா ல்   அ வரை ஒரு ஆணவக் கார ர்  எ ன்ற ரீதி யி ல்  ப ல பேச் சு க்கள் அ ந்த ச மய த்தில் கிள ம்பியது.

இதுதா ன் அ வர் மீடி யாவை விட்டு கொஞ்சம்  கொஞ்சமாகவிலகியதற்கு முக்கிய   கார ணம் அ து  மட்டு ம்  அல்லாமல் சில சமயங்களில் இவர் கூறும் கருத் துக்கள்  கூ ட  அரசி யல் விசி யங்களோடு சம்பந்தம் படுத்தி  வெளியானது ,இப்படி அஜித் கூறி ய விஷய ங்கள் அவருக்கு எதிராக திரும்பியது,அப்படித்தான் அஜி த்  ஒ ரு மு றை  க லைஞர்க்கு   ந டந் த  பா ராட் டுக்கு விழாவில்

அஜித்தை  கட்டாயப்படுத்தி  வர சொல்லி இருக்கி ன்றனர் , அ ப்பொழுது  அ வர்   மே டையி லே யே  க லைஞ ரிடம்  நடிக ர்களை கட் டாயப் படுத்தி இது போன்ற நிகழ் ச்சிக் கு வரவைக் கி றார்கள்  எ ன   தைரி யமாக பே சினா ர்  இ ப் படி   ஒரு  விஷயத் தை பல  ந டிகர்களு ம் பேச  தயங்கிய   நிலையில் அஜி த்தி ன் தைரியத்தை  பா ர் த் து  சூப்ப ர்  ஸ் டாரே  பாரா ட்டினார்  .

 

 

 ஆனால் இந் த வி ஷய மும்  அ வரு க்கு  எ திரா க   கரு த் து க்களை பரப்ப வைத்தது அப்போது  ரஜி னி கூ ட  அவரிடம் மீடியாக்களில்   இரு ந்து கொ ஞ் சம் தள்ளியே இருங்கள்  எ ன் று  அ றிவுரை வழ ங் கி இரு க்கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *