வ ருங்கா ல க ணவ ரி ன் பு கைப்ப டத்து டன் தி ரும ணத் தை அ றிவி த்த ந டிகை பூர்ணா- அ ழ கிய ஜோ டி போ ட் டோ

0

மு னியா ண்டி வி லங்கி யல் மூ ன்றாமா ண்டு தி ரைப்ப டம் மூ லம் 2008ம் ஆண்டு தமிழ் சி னிமா யில் நா யகியாக அறிமுகமானவர் நடிகை பூர்ணா. அதன்பிறகு க ந்த கோ ட் டை, த க ரா று, கொ டிவீ ரன், அ ட ங்க ம று, கா ப்பா ன் போன்ற படங்களில் தொடர்ந்து நடித்தார்.சினிமாவிற்காக தான் பூர்ணா என்ற பெயர் வந்தது ஆனால் அவரது நிஜ பெயர் ஷ ம்னா க சி ம்.

இவர் தனது இன்ஸ்டாவில் இன்று தான் தி ரும ணம் செ ய்துகொ ள்ள போகும் நபருடன் எடுத்த பு கைப்ப டத்தை பதிவிட்டு தி ரும ணத்தை உ று தி செய்துள்ளார்.வ ருங்கால க ணவ ரின் பு கைப்படத்துடன் தி ரும ணத்தை அ றிவித்த நடிகை பூ ர்ணா- அ ழ கிய ஜோடி போ ட் டோ

அ வர்களது ஜோ டி பு கைப்ப டத் தை பா ர்த் த ர சிக ர்கள் சூ ப்பர், வா ழ்த் துக்கள் என வா ழ்த் து கூறி வருகிறார்கள்.

பூ ர்ணா வின் வ ருங்கா ல க ணவர் ஷ னித் அ சிப் U AE யில் தொ ழிலதி பராக உள்ளார். நி ச்சயம் மட்டும் இப்போது உ று தி செ ய்துள்ளா ர்கள் எ ப்போது தி ரும ணம் என தெ ரி யவி ல்லை.

 

 

Instagram இல் இந்த இடுகையைக் காண்க

 

Shamna Kkasim ( purnaa ) இடுகையைப் பகிர்ந்துள்ளார் (@shamnakasim)

Leave A Reply

Your email address will not be published.