நடிகர் விஜய்க்கு எதிராக வில்லன் அவதாரம் எடுக்கப் போகும் இயக்குனர் ..??அவர் இயக்கும் படத்தில் அவரே…

இயக் கு னராய் ப ல  வெ  ற் றி தி ரைப் ப ட ங்க  ளை   கொ டு த் து  இ ன் று   முன்னணி அந்தஸ்தில் இருக் கு ம்   ஒ ரு  வர் ந டி  கரா க வும் க  ள மி ற ங் கி யு ள் ளா ர் .  இ து வ ரை  பத்துக்கும் மே ற் பட்ட படங்களில் நடித்திருக்கும் இயக்குனர்…

நடிகர் சங்கம் வாசலில் இறந்துபோன நடிகர்..?? பத்து பைசா காசுகூட இல்லாமல்..?? போதை தலைக்கு ஏறியதால்…

ஒ ரு மனித னுக் கு ப ண மும்,  புகழும்  கிடைத் தால்  கெட் ட  பழக் கமும்  வந்து  விடும்  எ ன பல ர்  சொ ல்லி  நாம்   கேட்டி ரு க் கிறோ ம். சி லர்  இதற் கு   வி திவில க்காக  இ ருந்தா லும்  ப  லரின்  வா ழ் க்கை  ப ண த்தா ல்   படு கு ழியி ல்  தள்…

இயக்குனர்களுக்கு டாட்டா காட்டிய பிரபல நடிகர்..?? இவளோ காரணம் இருக்காஇது தெரியாம போச்சே..?? பகையை…

தற்போது கோலிவு ட்டில்  பிசியாக  ந டி த் துக் கொ ண்டி ருக் கு ம்  சூ ர் யா ஆ ரம்ப  காலகட் டத்தில் ப ல தோ ல்விக ளை சந்தி த்து தான்   முன் னணி  நடி கர் என் ற அந்தஸ்தை  பெ ற்றார்.  அந் த  வ கை யி ல்  அ வ ர் ப ல  தோல் விக ளை   கொடு த்து துவ ண்…

சினிமாவை அவமானப்படுத்திய பிரபல நடிகை..??இந்த நடிகையே இப்படிசொன்னா எப்பிடி..?? ரசிகர்களை…

இந்தியளவில் தற்போது பிரபலமான நடிகைகளில் ஒருவர் ராஷ்மிகா. இவர் கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவர் நடித்த கிரிக் பார்ட்டி என்ற கன்னட திரைப்படத்தின் மூலம் புகழ் பெற்றார்.இவர் நடிப்பில் வாரிசு திரைப்படம் தமிழில்…

நல்ல மனிதர்களை சம்பாதிக்க தெரியாத நடிகை..?? கையில் ஒரு ரூபாய் கூட பணம் இல்லாமல் இருக்கிறார்..!!…

சினிமாவி  ல்  சம்பாதிக் கு ம்  ப ண த் தை ஆட ம்ப ர மா க  செல வு செ ய் யா மல்  இ ரு ந் தால் மட் டு மே  இ ந் த கா லத் தி ல்  ந டி கைக ள்  எல் லாம்  ஒரு  நல்ல  வாழ்க் கை யை  வாழ  மு டி யு ம் எ ன் ப து  த ற்போ து  உ ண் மையா க   உ ள் ளது . எ ப்…

அஜித்தை கோடி கொடுத்து விலைக்கு வாங்கிய நிறுவனம்..?? தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர கோடிகளை வாரி…

அஜித்   நடி த் து மு டித் துள்ள துணி வு தி ரைப்படத் தை போனி  க பூர் இய க் கி யு ள்ளா ர்.  வரும் பொ ங்கலுக்கு வெளியாகு ம் இந் த தி ரை ப்பட த்தி ன் த மி ழக  வெளியீ ட்டு  உ ரி மையை  உதய நிதி ஸ்டாலினி ன்   ரெ ட் ஜெ ய ன்ட் நி று வனம்  கைப் ப…

காணமல் போன இரண்டு நடிகர்கள் ..?? இதுக்கு காரணம் இவங்களா..?? பாக்யராஜின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த…

சி னிமா வி ல்   இ யக்  கு னர் ,   ந டிகர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் பாக்யராஜ். இவர் தமிழ் சினிமாவில் பல ஹிட் படங்களை  கொ டு த் து ள் ளா ர்.  மேலு  ம்  தி  ரைக் க  தை   ம ன்ன ன் என்ற பெயருக்கு சொந்தக்காரரும் பாக்யராஜ் தான்.   மே லும்   பு ர…

கமல் டார்சலால் சினிமாவை விட்டே விலகிய நடிகை..?? இந்தியாவை விட் டு அ மெ ரிக் கா வில் செட் டி ல் ஆகி…

இப்போது  இ ரு க் கும்  த மிழ்   நடி கைகள் ப லருமே த மிழ்  தி ரைப்ப ட த் தி ல்   ந டி க் கு ம் போதே சில  இ யக் குன ர் க ள்  ம ற்று ம்  ந டி கர்க ளி ன்  செ யலால்  அ ந் த  ந டித்த  ப ட த் தி ல் இ ரு  ந்தே  விலகி  வ ருகி றா ர்க ள்.  அந்த   வ…

கல்யாண வயதில் மகள் இருக்கும் போது இந்த நடிகை இதெல்லாம் தேவையா..?? பார்க்கவே படு பயங்க ரமா இரு க்கு…

ந டி கை  கஸ்தூரி  த  ன்னுடைய சி னி மா  வாழ்  க்கையில் ச  ரத்கு மார் மற் றும்   கம  ல்   மற்று ம்   ச  த் ய ரா ஜ்  எ ன்று   பல   முன் னணி  நடிக ர்க ளு ட ன்  நடி  த்து ள் ளார்   நடி கை  கஸ்தூரி. ஒ ரு தென்  னிந்தி ய திரை ப்  பட  நட் ச த் தி…

சினிமாவில் இப்படி கூட சம்பாரிக்கலாம்..?? இந்த நடிகையா..!! அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பிரச்சனைகளை சந்தித்த பிரபல…

திரைத் துறையி ல்  கிளாமர்  நட னம்  மற் று ம்  நடி ப்பின்  மூலம் இளைஞர் களை கட்டி   போட்டவர்  ந டி கை சோ னா .  இ ய க் குன ர்  சாமி  இய க்க த்தி ல் வெ ளி யான  ' மி ருகம்'  ப டத் தில் சி று  ரோலி ல்  ந டித்து  தனது  சி னிமா  வாழ் க் கையை தொ ட…