இய ற்கை பட நடி கை யை ஞாப கம் இ ருக் கா ..?? இ தோ அவ ரின் குடு ம்ப புகைப் படங்க ள் நீங்க ளும் பா…

த மிழ் சினி மா உல கில் கடந்த 2003 ஆம் ஆண் டு இயக் குனர் எஸ்  பி ஜ னநாத ன் இ யக் கத்தில் நடிக ர் ஷாம் நடிப் பில் வெ ளி யான திரைப்ப டம் தான்  இய ற்கை   . இந்த பட த்தி ன்  மூலம்   தமிழ் சினி மாவி ற்கு கதா நாய கியாக  அறிமுக மானவர் தான்  நடிகை …

ரோ போ சங்க ரை போ ல ..!! எலு ம்பும் தோலு மாக மாறி ய கா மெடி நடிக ர் ..!! அவ ரா இ து ..?? அடை யாள மே…

தமி ழ் சினிமா  உலகில்  காமெடி  நடிகரா க வலம்  வருபவர்  நடிக  ர் ரோ போ சங்கர் . ஆரம் பத்தில் விஜய் தொலைக் காட்சி யில் ஒளிப்ப ரப்பான  கலக்க ப்போ  வது யாரு எ ன்ற நிகழ்ச் சியின் மூலம் பிரப லமான   ரோபோ  சங்கர் ஒ ரு கட் டத்தில்  தமிழ் சி னிமாவில்…

62 வய தாகியு ம் ஆண வம் குறை யல ..!! மீண் டும் முருங் கைம ரம் ஏ றிய வடிவே லு ..!! சந்தி ரமு கி 2 படப்…

வடி வேலு ஒரு தவிர்க்க  முடி யாத தமிழ்  திரைப் பட கா மெடி நடிகர்  ஆவார்  . ஆரம் பத்தில்  சிறு சிறு கதாபா த்திரங் களில் ந டித் து வந்த  வடிவே  லு ஒரு கட்  ட த்தில் கவனி க்கப்பட வேண் டிய காமெடி நடிக ர்களின்  பட்டிய லில் இட ம்பெ ற்றார்  . அதுவு…

சா ய் பல் லவி யை என க்கு ரொ ம்ப பிடிக் கும் ..!! ஆ சை யை வெளி ப்படை யாக சொ ல்லிய 45 வய து நடி க ர்…

தென் னிந்தி ய சினி மாவை  கலக் கி வரு ம் இள ம் நடிகை க ளில் ஒரு வர் தான்  நடி கை சாய் பல் லவி.  ஆரம்பத் தில் சிறு   சிறு கதா பா த்திரங் களி ல் நடி த்து வந்த சாய் பல் லவி க டந்த 2015 ஆம் ஆண்டு வெளி யான பிரேம ம் என்ற  மலை யாள பட த்தின்  மூலம்…

அன் று விஜ ய்க் காக வந் த விஜய காந்த் ..!! இன் று அவரு டைய மக னுக்கா க வர மறு க்கும் வி ஜய் ..!!…

தமி ழ் சினி மா உல கில் ஒரு நல்ல நடி கராக வும்,  நல்ல  மனி  தராகவும்  வாழ்ந் து வந்த வர் கேப்ட ன் விஜயகா ந்த் அவ ர்கள் . சினிமா வில் எப்படி யாவது நடித் து விட  வேண் டும் என் ற  வைராக் கிய த்தில் சென் னைக் கு கிள  ம்பி வந்த வி ஜய  காந்த் பல…

கம ல் மு தல் சூர் யா வ ரை ..!! எல் லா ம் எங் கே போ னார் கள் ..?? தமி ழ் நாட் டை யே நெரு டிய ச ம்பவ…

சமீப கா லமா க த மிழ் சினிமா வில் இ ருக்கு ம் ஒரு சில பி ரபலங்க ள் சமூக அக் கறை யில் தமிழ் நாட்டில் ந டக்கும்  அநீ திக்கு எதி ராக குர ல் கொ டுத்து வரு கின் றனர் .  இது ஒரு நல் ல விஷய மாகவே பார் க்கப்ப ட்டது . ஆனா ல் ஒரு  மிகப்பெ ரிய  சம்ப …

பல ரும் பார் த்தி டாத நடி கர் விம லின் அழ கி ய குடு ம்ப புகை ப்படங் கள் உ ள் ளே ..!!

விம ல் ஓர் தவிர் க்க முடி யாத தமிழ் திரைப் பட நடிகர் ஆவார்.  ஆரம்பத்தில் சி றுசிறு கதா பாத்திரங்களில் நடித்து வந்த விமல் கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு வெளியான பசங்க என்ற பட த்தின் மூலம் கதாநாய கனாக அறி முகமா னார்.  இப்ப டி வெளியா ன திரை ப்படம் இவரு…

உ லக அ ழகி ஐஸ் வர் யா ரா யா இ து ..?? உள் ளூர் கி ழவி போ ல மாறிவி ட் டாரே ..?? வெளி யான நடி கை…

ஐஸ் வர்யா  ராய் ஒரு மு ன்ன ணி இ ந்திய தி ரைப்பட ந டி கை ஆவா ர்.  ஆரம்பத் தில் மா டல் அழகி யாக இரு ந்து வந்த ஐ ஸ்வ ர்யா ராய்  கடந் த 1997 ஆம் ஆ ண் டு வெ ளியான இ ருவர் எ ன்ற படத் தின்  மூ லம் தன் னு டைய தி ரை பயண த்தை தொ ட ங்கி னார் .  பின்…

ரெண் டு பட ம் நடிச் சதுக் கே இப்ப டியா ..?? இத் தனை கோ டி சம் பளம் கே ட்கும் வி க்ரமி ன் மக ன் ..!!…

துரு வ்  விக் ரம் ஓர் வ ளர்ந் து வரு ம் தமி ழ் திரை ப்பட இள ம் நடி கர் ஆவா ர்.  இவர்  நடிக ர் விக் ரமின் மக ன் ஆவா ர் . ஆதித் யா வர் மா என்ற  படத் தி ன் மூ லம் ஹீ ரோ வாக  அறி முகமானா ர் நடிகர் து ருவ் வி க்ரம் .ஆ னால் இந் த திரை ப்ப டம்…

நா ன் சரி யா தூங்க லை னா ..?? என க்கு இப்படி யொரு பிரச் ச னை வரு ம் ..!! பல வருட ரகசி யத் தை ..!!…

விஜ ய் ஆ ண்டனி ஒரு தவி ர்க்க மு டியாத  நடி கர் மற்று ம் இசைய மைப்பா ளர் ஆவார் . சுக் ரன் என்ற படத் தின் மூ லம் தன் னுடைய இசை பயணத் தை தொ ட ங்கிய விஜ ய் ஆண் டனி , இது வரை பல சூப்பர் ஹிட் பாடல் களை கொ டுத்து இருக் கிறார் . இதன் பிறகு நான்…