ரசி கர்களுக் கு என் னு டைய இ சை தா ன் பிடி க்கும் ..!! என் னை பி டிக்கா து ..!! தவ றை உ ணர்ந்த இளைய ரா ஜா ..!! இவ ரா இப் படி பே சி யது ..?? வைர லாகு ம் வீ டியோ இ தோ ..!!

0

இன்னு ம் நூறு  ஆண்டுக ள் கடந்தா லும் கூட இ ளையரா ஜாவின்  இசை  நின்று  பேசும் என் று தான் சொல் ல வேண் டும் . அந்த அ ளவிற்கு த மிழ் ரசிகர்க ளை தன் னுடை ய இ சையா ல் கட் டி  போட்டு வைத்தி ருக்கிறா ர் இளைய ராஜா.  கு றிப்பாக  மூன்று  தலைமு றை ரசிக ர்க ளையு ம் த  ன்னுடைய இசையால் மய க்கி வைத் திருக்கிறா ர் இ ளை யராஜா.

அப் படி இதுவ ரை பல சூப் பர் ஹிட்  பாடல்களை  கொ டுத்தி  ருக்கும் இ ளையராஜா தன் னுடைய ஆணவ த்தாலும் , திமிரா லும் ரசிகர்க ளின் கோபத்திற்கு ஆ ளா னார்  . அந்த வகையில் பொது  மேடைகளிலே யே ஆணவ த்துடன் ந டந்து கொள் வது , தன்னு டன் இருப் பவர் களை  ஏளன மாக,

பேசுவது என்றெல் லாம் பெய ரை கெடு த்துக் கொ ண்டார்  இளையரா ஜா.    அதுமட் டுமில்லா மல் சமீ பத்தில் மறை ந்த மனோபா லாவுக்கு  ஆண வத்தில்  இர ங்கல்  தெரிவி த்து இரு  ந்தார் இளை யராஜா . இ  தனால் நாளுக்கு  நாள் ர சிகர்க ளின் வெ றுப்பை மட்டுமே  சம்பா தித்து ,

வந் தார் இளை யராஜா  . இப்படி ர சிகர்களையே கோபத்தி ற்கு ஆளா க்கிய இ ளைய ராஜா   ஒரு பேட்டி ஒன்றில் இது குறித் து பேசி இ ருந்தா ர்  .  அதில் அவ ர் கூறியதாவ து ,  எனக்கு ந ன்றாகவே  தெரிகி றது  நான் உங் களை தொ ல்லை  செய்கி றேன் கோப ப்படு த்துகிறே ன்  என்று,

அ தோடு  என் னுடன்  இருப்பவர் களையு   ஒரு மாதிரி நட த்துகிறே ன் என் பது  எனக்கு நன்றாகவே தெ ரிகிறது . ஆ னாலும்  அதை எ ன்னா ல் நிறுத் த முடிய வில்லை  என்று கூறி யி ருந்தார் இ ளையராஜா. இ தோ அந்த  வீடியோ பதிவு நீ ங்களு ம் பா ருங் க …

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SASC (@sudharsan_mems)

Leave A Reply

Your email address will not be published.