ரஜி னி பட நடி கை திடீ ர் மர ண ம் ..!! மீண் டும் சோக த்தி ல் தமி ழ் திரையு லக ம் ..!! இவ ருக்கு என் ன ஆச் சு ..?? இரங் க ல் தெரி விக் கும் ரசி கர் க ள் ..!!

0

இ ந்த வருட ம் தொ டங்கிய தில் இரு ந்தே   மாதத்திற் கு ஒரு பி ரபலங்க ளாவது இ ற ந்து  விடு கிறார்க ள் . அந்த வ  கையில் ம யில்சா மி ,டிபி கஜே ந்திர ன் , மனோ பாலா  இவர்க ளை த் தொட ர்ந்து தற்போ து ர ஜினி ப ட நடிகை  ஒருவ  ரும் இறந்து விட் டாரா ம் . அ வர் வே று  யாரு மில்லை  நடிகை வசந் தா தான்.   பழம்பெரும்  நடிகை யா ன வசந் தா தமிழ், தெ லுங்கு , மலையா ளம் என்று இ துவரை   100க்கும் மேற்ப ட்ட ,

திரைப்ப டங்களில்   நடித்திருக்கி றார்.  அ துமட்டுமில் லாமல் சூ ப்பர் ஸ் டார் ர ஜினிகா ந்த் நடித்த ரா ணுவ வீரன்  படத்தில்  அவருக் கு அம்மா வாக  வும் , மூன் றாம் பி றை திரை ப்படத் தில் ஸ்ரீதேவி க்கு அம்மா வாகவு ம் நடித் திரு ந்தார் நடி கை வச ந்தா.  இ ந்நிலை யில் வயது  மூப் பு கார ணமாக  உடல் நிலை  சரி யில் லா மல் ,

ம ருத்துவம னை யில் சிகிச்சை   பெற்று வந்த வச ந்தா  நேற்று  மதி யம் இ றந்து விட்டா ராம்.  இவரு டைய இறு தி சட ங்குக ள் இன்று அ வருடை ய வீட் டில் ந டைபெற  உள்ள  தாக கூ றப்படு கிறது.  இவரின் திடீ ர் மர ணத்தி ற்கு ரசிகர் களும்,   தி ரைத்து றையின ரும் தங்க ளி ன் இரங்க லை தெரிவி த்து  வரு கின் றன ர் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.