பிர பல கா மெடி நடி கர் திடீ ர் மர ணம் ..!! மனோ பா லாவை தொ டர் ந்து இவ ரு மா ..?? பேர திர்ச் சியில் ரசி கர் கள் மற் றும் திரை ப்பிரப லங் கள் ..!!

0

கட ந்த 1993 ஆம் ஆண் டு பாரதி ராஜா  இயக் கத்தில்  வெளியா ன கி ழக்கு  சீமை யிலே எ ன்ற பட த்தின்  மூ லம் அறிமுக மானவர்  தான்  நடிகர் செ வ்வா ழை ரா சு . பின் னர் இ ந்த படத் தை தொட ர்ந்து இவர் ர சிகர்களி டையே   பெரி ய அளவி ல் பிர பலமா  னது கார் த்தி  நடிப் பில் வெளி யான பருத்திவீர ன் படத் தின் மூ லம் தான் . இந்த ப் ப டத்தி ல் பொ ண ந்தின் னி என் ற கதா பாத்தி ரத்தில், 

நடித் து ரசிக ர்களை  கவர்ந்திரு ந்தார்  நடிகர்  செவ்வா ழை  ரா சு . பின்ன ர் இந்த  படத்தை  தொ டர்ந்து மை னா, கந் தசாமி,  வேலாயுத ம் போன் ற பல தி ரைப்ப டங்களில்  நடித்தி ருந்தார்   நடிகர் செவ்வா ழை ராசு .  மேலும் 70 வ யதான செ வ்வா ழை ரா சு சமீப த்தில் உட ல் நலக் குறை வால் பாதிக் கப்பட்டு,

  மதுரை த னியார்  மருத்து வம னை யில் அனுமதி க் கப்பட் டு இரு க்கி றார் . இப்படி இரு க்கும்  நிலை யில் இ ன்று  சிகிச் சை பல னி  ன்றி உயிரிழ ந்து விட்டா ராம் ந டி கர்  செவ்வா ழை ராசு.  இவ ரின் திடீர்  மரணத் திற்கு  ரசிக ர்களு ம் திரை ப்படங்க ளும்   தங்க ளின் இரங்க லை தெ ரிவித் து வரு கின் ற னர்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.