40 வயதிலும் ஹீரோயினாக என்ட்ரி கொடுக்கும் சண்டை கோழி பட நடிகை ..!! இன்னும் 25 வயது நடிகை போல் இளமையோடு இருக்கும் போஸ்டரை பார்த்து மிரண்டு போன ரசிகர்கள் ..!! இந்த படத்துலயா ஹீரோயின் ..!!

0

வாய்ப்பு க்காக   பல   இளம்   நடிகை கள்   முதல்  மூத்த   நடிகை கள்  என   அனைவ ரும்   இணை யத்தில்   கிளா மரான   புகைப்ப டங்களை   பதிவு  செய்து   வந்து   கொண் டிருக் கிறார் கள் .   தற்போது ஒரு      நடிகை   கிளா மர்   பு கைப் படம்   பதிவு செய் ததால்   40  வயதில்   கதாநாய கியாக   நடித் து  இருக் கி றார்.அந்த   நடி கை   வேறு யாரும்   இல் லை   நடிகை மீரா   ஜா ஸ்மின்  தான் .   தமிழ்   மற்றும்   மலையாளதிரை உலகில்

பிர பல   நடிகை யாக    இருந் தவ ர்  இவர் .  தமிழ்   சினி மாவில்   விஜய் ,   விஷால் ,  மாதவ  ன்   என   பல   பிரபலங் கள்   படங்க ளில்   அவர்களு க்கு   ஜோடி யாக   நடித்த வர்   இவர் .ஆ னால்  ஒரு   கட்டத் திற்கு   பின்   அவருக் கு   சரிவர  பட   வாய் ப்புகள்   அமைய வில்லை .  அதனா ல்   இணைய த்தில்   கிளாம ரான   புகைப்ப டங்க ளை   

பதிவு   செய்து   கொ ண்டிருந் தார்  .  மே லும்   இதன் மூல ம்   வாய்ப் புகள்   அமையு ம்   எனவும்   அவர்   எதிர்பா ர்த்து க்   கொண் டிருந் தார் .அதே போல   தற்போ து   அவரு க்கு   அதற் கான   வாய் ப்பு   கிடை த்திருக் கிறது .  தற்போது   மலை யாள   திரைப்ப டம்   ஒன்றி ல்   க தாநாய கியாக   நடிக் கும்   வாய்ப்பை   பெற் றிருக் கி றார்   .

அந் த   பட த்தின்   போஸ்டர்  தற் போது  இணைய த்தில்   வெளி யாகி   வைர லாகி   கொ ண்டு   இருக்கி றது .இந்த   படத் தில்   இவர்   கதாநா யகியாக   நடிக் க   இவ ருக்கு   ஜோடி யாக    நரே ன்   நடிக்க   இருக் கிறார்  .  மேலும்  இந்த   படத்தி ற்கு  குயின்   எலிசபெ த்   என பெயர் வைத்தி ருக் கிறார் கள் .

மேலும்   இ ந்த படம்   வெ ற்றி  பெற் றால்   இவரு க்கு   அடுத்த  பட   வாய்ப் புகள்   அமையும்  என வும்  எதிர்பா ர்த்து க்   கொண் டிருக்கி றார் .    நினை த்தது   போல வே   கிளாமர்   புகைப் பட ங்கள்   மூலம்   மீண் டும்  வாய்ப்பு களை  பெ ற்று   விட் டார்   இவர்  என   தற்போ து   ர சிகர்கள்  பேசி   வருகி றார்க ள் .

meera jasmine 2

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.