மேடையில் சூர்யா பட நடிகையிடம் தவறாக நடந்து கொள்ள முயற்சி செய்த ரசிகர்..??கோபத்தில் கொந்தளித்த சிம்பு பட நடிகை..??வைரலாகும் வீடியோ உள்ளே..!!

0

மலை யாள   சினி மா வில்   பிரப லமான  நடி கையாக  இருப் ப வர்   நடி கை  அபர் ணா  பாலமு ரளி  . தமி ழில்  கடந் த  2 017 ஆம் ஆண்டு   வெளி யான  8   தோ ட்டங் கள் படம்  மூலம் அ றிமு கமா னார் . இதை அடுத் து   நடி கர் சூர்யா வுடன்  சூரரை ப் போற்று   திரை ப்பட த்தில்   சூர்யா வுக் கு   ஜோடி யாக   நடி த்தார்.

 

 

அதன்  மூலம்   ம க்கள்   மத்தி யில்   மிகப்பெ ரி ய   பிரபலமா ன   நடிகை யாக   மாறி னார்  .  அந்த   பட த்தில்   பொம் மி   என்ற   கதாபாத் திரத் தில்   மதுரை க்கார   பெண் ணாக   நடித் திருப் பார்  .  இவ ரது   நடி ப்பு   பலரா லும்   பாராட் டப்பட் டு   அதற் காக   தேசிய  விருது   பெ ற்று   அங்கீ காரத் தை   பெற் றார்.

இதை  அடு த்து   தொடர் ந்து வித் யாச மான கதை  அம் சம் கொ ண்ட   படங்க ளை   தேர்ந் தெ டுத்து   நடி த்து   வரு கிறார்  .  இவ் வாறு சமீபத் தில்   மலையா ள   படம்  ஒன்று   நடி த்து  வருகி றார்  . படம் வரு கிற   ஜனவ ரி   26   ஆம் தேதி   வெளி யாக இருக்கி றது . தற் போ து வேக மாக     பிர மோஷன்  நடந்து வருகி றது.

 

அந்த  மாண வர்   அபர் ணா   தோல் மீது கை யை  போட்  டார்.  சற் றும்   எதிர் பா  ராத   அப ர்ணா  அவ ரின்  பிடி யில்   இருந் து  விலகி மீண் டும்    இரு க்கை யில் சென் றார் . மீண் டும்  அவ ரிடம்  கை கொடு க்க முய ன்ற அந்த மாண வரின்   கை யை   பிடிக் காம ல்   மறுத் து   தரமா ன   பதில் கொடு த் தார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.