திருமணமாகிய கொஞ்ச நாட்களில்அந்த விசயத்தில் நயன்தாராவை முந்திய ஹன்சிகா..?? இதை பார்த்து ஷாக்கான ரசிகர்கள்..??எல்லாமேகாசு தான்..?? வைரலாகும் வீடியோ உள்ளே..??

0

தமிழ்   சினிமாவி ல் முன்ன ணி  நடிகை யாக திகழ்ந் து வரு பவர் நடி கை ஹ ன்சிகா மோத்வா னி.  மாப்பிள்ளை படத்தி ன் மூலம் நடி கையாக அறிமுக மாகி அடுத்த டுத்த படங் களில் முன் னணி நடிகர் களுடன் ஜோ டிப்போ ட்டு நடித்து வ ந்தார்.அ தன்பின் ந டிகர் சிம்பு விடன்  காதலில் இருந் து சில ஆண்டு கள் கழித் து பிரிந் தார். உட ல் எடை யை ஏற் றியதால் வாய்ப்பி ல்லாமல் இரு ந்த ஹன் சிகா கடின மாக உடற்பயிற்சி மேற்கொ ண்டு படுஒல் லியாக மாறி னார்.

கடந் த ஆண்டு  சோஹை ல் கத் தூரி யா  என் ப வ ரை  தி ரு ம ணம்  செ ய்து   கொண் டா ர். பிர ம் மாண்டமான  அர ண் ம னை யில்  நடை பெற் ற  அந் த தி ரு மண த் தி ல் ப ல கோ டி  செல வி ல்  ந டை பெ ற்ற து.

இ ந்நி லை யில்  எப் ப டி  ந டி கை நய ன் தா ரா  விக்னே ஷ்   சிவ ன்  திரு ம ணம் 2 5 கோ டிக் கு ம் ஆ சை ப் பட்டு நெட் பி ளி க்ஸ்  நிறுவ னத் தி டம்  திரு ம ண வீ டி யோ வை  விற்றோ ர்களோ  அதே போ ல்  ந டி கை  ஹ ன்சி கா வு ம்  செய் துள் ளா ர் .

டிஸ் னி பிள ஸ் ஹாட் ஸ்டா ர் நிறு வ னத் தி ல்  ஹன் சி கா – சோஹைலின் தி ரு மண  வை போ க நி கழ் வு க ள் லவ் ஹாடி டிராமா என்ற பெயரில் விரைவில் வெளியாகவுள் ள து . இ தி ல் ந யன்   தா ராவின்   தி ருமண  வீடியோ இன்னு ம்  வெ ளி யா கா த   நி லை யில்

இந்த  வி சய த்தில் ஹன்சிகா நயனையே முந்தி விட் டாரே என் று நெட் டி சன்க ள் கலாய் த்து  வ ருகிறா ர் கள் .சமீ பகாலமாக  நடி கை கள்  திரு மண த் தில் செலவு  செய்த தை ,  காசா க்கி  ச ம் பாதித் தும் வரு கிறார் கள்.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hansika Motwani (@ihansika)

Leave A Reply

Your email address will not be published.