54 வயதாயும் திருமணம் செய்யாமல் இருக்க இவரே தான் காரணம்..??நடிப்புனா நடிப்பு அப்படி ஒரு நடிப்பு..!!அதிகாரபூர்வமாக நடிகரே வெளியிட்ட தகவல் ..??ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளார்..!!

0

சி னிமாவில்   ஒரு துறையில்  சாதி ப்பதே   பெரிதாக இருக்கும் நிலையில் ஒரு சிலர்கள் மட்டுமே   நடி கராகவும், இயக்கு னராகவும், தயாரிப்பா ளர்கள், கதை   ஆசி ரியர்   என பலத்திரை மைகள்   வைத்துக் கொண்டு   இருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் எஸ்.ஜே சூர்யா என்பவரும் ஒருவர் .இவர் நடிகர் சூர்யாவை வைத்து வாலி என்ற   திரைப்ப டத்தின்

 

அந்தத்   திரைப்பட த்திற்குப்   பிறகு இயக்குனர் அட்லீ   இயக்க த்தில்   நடைபெற்ற வெளிவந்த மெரசல் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   வி ல்ல னாக   நடித்து வந்த அதன் பிறகு இவருக்கு   வி ல்ல ன்   கதாபா த்திரம்   நன்றாக செட்டாகும் என்று   நி னைத்து   அதற்க டுத்து

மாநாடு என்ற    திரைப்படத்தில்   வி ல்ல ன்   கதாபா த்திரம்  வெற்றி   கொடு த்து. அந்த திரைப்படம்   பிளா க்பஸ் டர்   ஹி ட்   ஆனது. இப்படி ஒரு நிலையில் இவர்   இ ழந்த   மார் க்கெட்டை   தனது 54   வ யதில்   பிடித்து ள்ளார்.

 

இப்படி நிலையில் இன்னும் இவர்   திரும ணம்    செய்து   கொள் ளாமல்   இருப்ப தற்கு   என்ன காரணம்.? என்று பலரும்   கே ள்வி   கேட்டு வருகின் றார்கள்.இதனைத் தொடர்ந்து சமீபத்தில் கூடிய விரைவில்   திரும ணம்   செய்ய   இரு ப்பதாக   தகவ ல்கள்   வெளியாகி உள்ளது.

 

மேலும், எனது   குடும்ப த்தில்   இதை ப்பற்றி   தீ விரமா க   பேச்சுவா ர்த்தை   நடத்தி   வருவதா கவும்   பெ ண்   யார் என்று இன்னும்   அதி காரப்பூ ர்வமாக   வெளியி டவில்லை   என்று தற்போது தகவல்   வெளி யாகி    உள்ளது…

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.