அண்ணி என்று கூட பார்க்காமல் சொந்த அண்ணனுடைய மனைவியுடன் குடும்பம் நடத்தும் பிரபல நடிகர்..?? அடுத்தடுத்து வெளியாகும் நடிகரின் மர்மம்..!! ஷாக்கான நடிகரின் ரசிகர்கள்..??

0

தமி ழ்  திரைப்ப டத்தில்  பிரப லமான ந டிகர் த னு ஷ் இவரது  அண்ண ன் செல்  வராக வன் பிர பலமான  இயக் கு னர் ஆவா ர், இ ப் போது  நடி கர்  தனு ஷ் தன்னுடை ய அண் ணன் செல் வராக வன் ம னைவி அதா வது தன் னுடைய அண்ணி யுமான கீ தாஞ்ச லியை நடி கர் த னுஷ் கழு த்தை பி டிக்கும்  புகை ப்படம் ஒ ன்று வைர லாகி வரு கிற து.தமி ழ் சினி மாவில்  முன்  னணி நடிகரா க வ லம் வ ரும் நடிக ர் தனு ஷ் .  இப்போது பல திரைப்படத்தில் நடித்தும் வ ருகிறா ர் . நடிகர்  தனுஷ்  பல வருடம் கழித்து தன்னுடைய அண்ணன் செல்வராகவன் இயக்கத்தில்

உ ருவா ன நானே  வருவேன்  என்ற  தி ரை ப்பட த் தில் நடி த் து ள்ளா ர், இ ந்த பட ம் ம க்கள் ம த் தியில் ஒ ரு ந ல் ல வர வேற் ப்பை பெற் றது.  மு க்கியமாக இந் த படத்தில் நடிகர் தனுஷ் மிகவும் அ ருமை யாக  நடி த் துள் ளா ர் எ ன்று பலரும் கூறி வருகிறார்கள். நமது தமிழ் திரைப்படத்தில் மிகவும் குறுகிய காலத்தில் பிரபலமான நடிகை தான் சோனியா அகர்வால், இப்போது நடிகை

சோனி யா அகர் வால்  தி ரைப் படத்தில் நடிக்க ஆரம்பித்த காலத்திலேயே நடிகர் விஜய் நடிகர் சிம்பு என்று பல முன்னணி நடிகர்களு டன் ந டித்த  ந டி கை ஆவா ர், .மு க்கி யமாக  செல் வ  ராக வ ன்  இ ய க் கிய  காத ல் கொண் டேன்  என்ற திரை ப் படத்தில் நடி த் து தமி ழ் மக் களுக் கு அறிமு கமானார், பின்னர் தான் செல்வராகவனுடன் காதல் ஏற்ப்பட்டு திருமணம் செய்துள்ளார்,


இத ன் பின்னர் தன் காதல் கணவர் செல்வராகவனை விட்டு தனியாக வாழ ஆரம்பித்த நடிகை சோனியா அகர்வால் என்ன செய்வது என்று இருந்த பொது தான் செல்வராகவன் தம்பி தனுஷ் மிகவும் பக்க பலமாக இருந்துள்ளார், சோனியா அகர்வாலுக்கு பல உதவிகளை தனிப்பட்ட முறையில் செய்து கொடுத்துள்ளார்

நடி கர் தனு ஷ் .இத  ன் காரணமாக வே தனு ஷ் வாழ்க் கையில் ப ல சி  க்  க ல்  வந்  த து,முக் கிய மாக  நடிகர் தனுஷ்  தன்னுடை ய  வாழ்க் கை யில்  பல நடி கைக ளுடன் த கா த உறவில் இரு  ந் த தா கவும் முக் கி யமாக சோனியா  அகர் வா லும் த னுஷ் தன் மனை வியை  பி ரிய ஒரு காரண மாக  உள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.