20 லட்சம் தருகிறேன்..!! அட்ஜஸ்மென்ட் செய்ய சொன்ன இயக்குனர்..!! இவரையும் விட்டு வைக்காத திரையுலகம்..!!

0

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   வெள்ளிதி ரைக்குள்   வருவத ற்காக   சின்னத்திரை இருந்து வளரும்   போ ராடி   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் தற்பொழுது youtube சேனல்   மூ லமா க   கூட இன்று பலரும்   வெள் ளத்தை   வைத்து க்   கொண் டிருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் பிரபல youtube சேனலாக இருந்து வருவது தான்   ந ரி   கூ ட்டம்.

அந்த சேனலில் பல   தொட ர்களில்   நாயாக நடித்து வருபவர் தான் ஜனனி என்பவர். இவர்    வெள்ளி த்திரை   சின்னத் திரை   என இரண்டிலும் வாய்ப்புகள் குறித்து கொண்டே   வருகி ன்றதே. இப்படி ஒரு நிலை சமீபத்தில் தனக்கு நடந்த   பிர ச்ச னையை   வெளி ப்ப டையாக   கூறியுள்ளார்.

ஒரு   திரைப்பட த்தில்   நான் நடிப்பதற்கு ஆடிசன் செய்து    கொண்டி ருந்தேன். அனை த்தும்   முடிந்த பிறகு அந்த   காப் பாத்தி ரம்   நான் நின்று சொல்லி   விட் டார்கள். பிறகு இயக்குனர் இரண்டு பேரை   அ ட்ஜ ஸ்மெ ன்ட்   செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். அதைக் கேட்டு   ப யந் து   போய்வி ட்டேன்.

இயக்குனர் ஹீரோ அல்லது   தயாரிப்பா ளருடன்   படு க்கை யை   பகிர் ந்து   கொ ள் ள   வேண்டும் என்று அவர்   சொல் லியுள் ளார். இதை   கே ட்டவுட ன்   எனக்கு என்ன   செய் வதென்று   தெரி யாமல்   வாய் ப்பை   வேண்டாம் என்று   சொ ல்லிவி ட்டு   வந்துவி ட்டேன்.

ஆனால், என்னை   வி டுவதாக   இல்லை 3 லட்சம், 5 லட்சம், 8 லட்சம், கடைசி ஆக 15 லட்சம் வரை   தரு கிறோம்   என்று என்னை   வற்பு றுத்தினா ர்கள். அதன் பிறகு முடியாது என்று சொல்லி   அங்கி ருந்து   நான்   வந்துவி ட்டேன்.

அதன் பிறகு வேரோடு படத்தில் நடிக்க   ஒ ப்பந்த மாகி   நான்கு நாட்கள்   படபி டிப்பு   நடந்து   கொண் டிருந்தது. அந்த   சமய த்தில்   மேக்கப் மேன் இருக்கும் பொழுது   தி டீரெ ன்று   இயக்குனர் என் மீது கை வைத்தார் நான்   பய ந்து   போ ய்வி ட்டேன்.

அந்த   திரைப்பட த்தின்   ஹீரோ தன்னுடைய நண்பன் என்பதால்   உட னடியாக   அவருக்கு போன் போட்டு   வி ஷயத் தை   சொல்லி   அங்கி ருந்து   வெளியே வந்து பெரிய   பிர ச்ச னையை   ஆகிவி ட்டது   என்று அவர்   சமீப த்தில்   ஒரு   பேட்டி யில்   கூறியு ள்ளார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.