மதுபோதையில் பெண்களிடம் கூத்தடித்த பாரதி ராஜா..!! இளமை போனாலும் ஆசை இன்னும் போல ..?? வெளிவந்த வீடியோவை பார்த்து அதிர்ச்சியில் திரையுலகம்..??

0

தெ ன்னி ந்திய   சி னிமா   திரையு லகில்   80   கா லகட் டம்   முதல்   பி ரபல   இயக்குனராக   தி கழ்ந்து   வருபவர் இயக்குனர் பாரதிராஜா. இவர்   திரை ப்பட   இய க்குனரா கவும், த யாரிப்பாளரா கவும், நடிகராகவும்   செய ல்பட்டு  வருகி றார்   என்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது. இவர் த மிழ், தெ லுங்கு,

ஹி ந்தி   போன்ற பல   மொ ழித்   திரை ப்பட ங்களை யும்   இயக்கி   வ ந்தார். அதனை   தொடர் ந்து   1977 ஆம் ஆண்டு நடிகர் கமல்ஹாசன் நடித்து  வெ ளிவந்த   16   வ யதி னிலே   என்ற   திரை ப்பட த்தை   இயக்கி, த மிழ்   சி னிமாவில்   இய க்குனராக   அ றிமுகமா னார்.

அதனை   தொடர் ந்து   சி வப்பு   ரோ ஜாக்கள், நி ழ ல்கள், அ லைகள்   ஓ ய்வதி ல்லை, ம ண்வா சனை, மு தல்மரி யாதை, வே தம்பு திது, க ருத்த ம்மா, அ ன்னக்   கொடி, தா ஜ்மஹா ல், ப சும்பொன், கி ழக்கு   சீ மையிலே, க டலோரக்   க விதைக ள்   போன்ற   ஏ ராள மான

திரை ப்பட ங்களை   இ யக்கியு ள்ளார்  இயக்குனர் பாரதிராஜா. ச மீபத்தில்   இயக்குனர்   பார திராஜாவை   ப ற்றிய   சு வாரஸ் யமான   வீடியோ    ஒன்று   வெ ளியாகியு ள்ளது. இப்படி ஒரு நிலையில் இயக்குனர் பாரதிராஜா   ம துபோ தையி ல்   சில   பெ ண்களுட ன்   ந டனம்

ஆடுவது போன்ற   வீ டியோ க்கள்   இணை யதள ங்களில்   வெ ளியாகியு ள்ளது. அந்த வீடியோ வை   பார் த்த   பல   ரசிக ர்கள்   இவருக்கு இந்த   வ யதி ல்   இது   தே வைதா னா   என்று பலரும்   கமெ ண்ட்   செய்து   வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வீடியோவை தற்போது   நீங்க ளும்   பாரு ங்கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.