December 4, 2023

முதல் கணவரை தனியாக வீட்டில் விட்டு..?? ரகசி யமாக பஞ்சாப் சிங் கை திரு மண மே செ ய்து விட்டாரா..?? இவ ர் தான் இர ண்டவது கணவரா..!!

தமிழ்  திரைப் படத்தில் பிர பல மான  நடி கை தான்  அமலாபா ல்  தற் போ து இ  வர்  ஏ.எல்  விஜ ய்யை தான் கா தலித் து  க ல்யா ண ம் செ ய் து கொ ண்டா ர்.  ஆ  னா ல்  அ ந் த காதல் திரு ம ண ம்  நீ ண் ட நா ள்  நிலை க்கவி ல் லை அம லா  ந டி ப்புத் தொ ழி லைத்  தொ ட ர் வதை  அ வரது  தந் தை  க டு மை யா க  எ தி ர்த் தார் ,  ஆனால் அவ ரது சகோதர ர் அ வ  ர து  லட் சி ய த் தை   வலு வா க  ஆ த ரி த்த தால் அவ ர து  மு டி வை  ஏற் க வேண் டிய  க ட்டா யம்  ஏ ற்ப ட் டது.

இ ய க் குன ர் சாமியின்  வ ற்பு று த்த லி ன் பேரி ல்  பால்  த ன து  தி ரைப்  பெ ய ரைஅ னகா எ ன  மா ற் றிக் கொ ண்  டார், தெய்வ திருமகள் படத்தில் பால் பணிபுரிந்தபோது, ​​அவர் இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய்யுடன் காதல் தொடர்பு கொண்டிருந்தார்இருவரும் ஜூன் 12, 2014 அன்று சென்னை மேயர் ராமநாத ன்  செட் டியா ர்   ம ண் ட பத் தில்   தி ரும ணம்   செ ய் து கொண்டனர்.

2016 ஆம் ஆண்டில், அ ம லா வு ம்  வி ஜ ய்யு  ம்  தன து  நடிப்பு வாழ்க்கையைத்   தொ ட ர் வ தில் அவருக்கும் அவரது மாமியார்களுக்கும் இடையே  சில   பல காரணமாக தனியாக வாழ்வதற்கு ஆரம்பித்தார்.ஏ.எல் விஜய்யை காதலித்து திருமணம் செய்த நடிகை  அ மலா பா ல்  திருமணம் நடந்து சின மாதத்திலேயே இருவரும் தனித்தனியாக வாழ   ஆ ர ம் பி த்தார்கள்

பின்னர்   ஒரே வழியாக தனிமையை தேடிக்கொண்டார்கள்,ஆனால் தன் முதல் திருமணத்திற்கு பின்னர் நடி  கை அமலாபால் குடும்ப பெரியவர்கள் அனைவரும் இனிமேல் நீ சினிமாவில் நடிக கூடாது என்று   சொ ல் லியு ம்   கூ ட   நடி  த் து   வ ருகி றார்  அ ம லாபா ல், சமீ ப த் தி ல்  கூட நடிகை அ மலா பால்  ப ஞ்சா பி  பா ட க ர்  ப வீ ந் த ர்  சி ங்   மீ து  ஒரு செய்தியை முன் வைத்து இருந்தார்

அந்த  செய் தி எ ன்ன வென்றா ல்  அம லாபால்   பு கைப் ப ட த்தை  வைத்து  பஞ் சா பி பா டக ர் பவீ ந்தர்   சிங் மீ து  எதோ  செய் தார்   என் று   கூ ற ப் ப டுகி  றது , இத ன்   பி ன் னர்   தா ன்  பஞ் சாபி  பாடகர்  ப வீந் தர் சிங்  மீது தன் வாழ்க்கை யி ல்  தனக் கும்  நடிகை அ ம லாபா லு க்கு க டந்த  2017 ஆ ண்டு தான்  திரும ணம்  முடிந்த து எ ன்று கூறியு ள்ளா ர் ,அதற் கு  பிறகு  தான் நீதி மன்றம்

அவ ரு க்கு  ஜாமீன் வழ ங்கி   இ ரு க் கிறது .ஆ னால்  இ ப் படி   ஒ ரு   செய்தி  அனை வ  ரு க் கும் ஆச் ச ர் ய த் தை தா ன்   கொடு த் தது . த ன் இ ர ண் டாவ து  க ல் யா ண த் தை   அ ம லா பால் ஏன் மறைத் தா ர் என் று  தா ன்   தெரிய வி ல்லை ,தி ரு ம ணத்தை அறி வி த்தா ல்  ப ட   வாய்ப்பு க ள் எ துவு ம்   வரா து   எ ன் ப தால்  தா ன்  இப் ப டி  செ ய்தா ரா  என  ப லரு ம்  கே ள் வி   எ ழு ப் பி   வருகி ன்ற ன ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *