சூர்யா, ஜோதிகா மகள் தியாவின் நடன வீடியோ வைரல்..?? கியூட் நடனம் என கமெண்ட் செய்து வரும் சூர்யாவின் ரசிகர்கள்..!!1 வைரலாகும் வீடியோ உள்ளே..!

0

சூர்யா எ ன்ப வர் த மிழ்நாட் டுத் திரைப் பட ந டிக ர் , திரை ப்ப ட த் த யா ரி ப் பா ளர்  மற்று ம் தொ லைக்கா ட் சித்  தொகுப்பா ளர் ஆவார்.  இவர் 1 99 7  ஆம்  ஆண் டு   மு தல்  நேரு க் கு நே ர் ,  ந ந்தா   ,  கா க்க   காக்க ,  பி தாம க ன் , பே ர ழ கன்  , வேல்  , வார ண ம்  ஆயிரம் ,  ஏழா ம் அறி வு , 24   போ ன்ற  பல  வெற் றி த்  தி ரை ப்ப ட ங் க ளி ல்   நடித் த த ன்  மூல ம்  த மி ழ் த்   தி ரை யு ல கின்  மு ன் ன ணி  ந டிக ர் க ளி ல்   ஒ ரு வ ரானா ர்.

ஜோதி கா  இ ந் தி யத் தி ரை ப்ப ட  ந டி கை  ஆவா ர்.   இ வ ரது   இ ய ற்பெ ய ர்  ஜோதி கா  ச தானா   த மிழ் ,  தெ லுங்கு , இந்தி  மொழித்  தி ரைப் பட ங்க ளில்  ந டி த் துள் ளா ர் .  ந டி கை   ந க்மா இ  வர து மா ற்று த்  தந் தை   வ ழி   சகோ தரி ஆ வா ர்.

20 0 6 ல்   நடி கை   ஜோதி கா வை   விரு ம் பி  பெ ற்றோ ர்   அனு ம தி யு டன்  தி ரு ம ணம்  செ ய் து கொண் டா ர்.   இ வ ர் களு க் கு  தே வ் ,  தியா   எ ன் ற  குழ ந் தை கள்   உள் ள னர் .  த ற் போ து   சென்னை  பெ சன் ட் ந க ரி ல்  வ சி த்து   வரு கி றாக ள் .

ஜோதிகாவின் மகள் தியா சமீபத்தில் தான் 10வது முடித்தார். சமீபத்தில் அவர் குடும்பத்துடன் எடுத்த புகைப்படமும் வெளியாகி இருந்தது.

தற்போது சமூக வலைதளத்தில் தியா நடனம் ஆடும் வீடியோ ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அந்த வீடியோ அவர் தீபாவளி கொண்டாட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.ரசிகர்களும் கியூட் நடனம் என கமெண்ட் செய்து வருகிறார்கள்.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Diya 🦋 (@diyasuriya_fans)

Leave A Reply

Your email address will not be published.