December 2, 2023

விளம்பரத்திற்கே 4 கோடி சம்பளமாக வாங்கும் நடிகை ..??இளை ஞர்களின் க னவு க ன்னியாக மாறிய பிர பல மாகு ம் நடிகை. .??இ ந்த ந டி கயானு வாயை பிளக்கும் ரசிகர் கள்.. !!

பிரதீப்  ரங்கநாதன்  இய க்கத் தில்  கடந் த மா தம்  வெ ளிவந் த  ல வ்  டு டே  திரை ப் படம்  மி கப்பெ ரி ய  அள வில் வெ ற் றி   பெற்று   வ சூ ல்  சா த னை  யு ம் ப டை த்த து .  அ தி ல்   ஹீ ரோ யி னா  க  ந டித்திரு  ந்த  இ வா னாவு க் கு   த ற் போது    கோ லி வுட்  டில் வா ய் ப் பு க ள்   கு வி ந் து  வ ரு கிற து .  ஏ ற் க ன வே   இ வ ர் நா ச்சி யார்  தி ரை ப் ப ட த் தி ல்  ந டி த் தி  ரு ந்தா லு ம்  இ ந் த  திரை  ப்ப ட ம்  அ வ ரை   புக ழி ன்  உ ச் சி க் கு  கொ ண் டு  சென் றிரு க் கி றது . அந் த   வ கை யி ல்  ச மீப   கா லமா க  த மி ழ்  தி ரை யு லகி ல்   இ ள ம்   ந டி கை க ளு க் கு  ப ஞ் ச மா கி   வருகி ற து.

அ தைப்   போ க் கு ம்   வ கை யி ல்   ரீ   எ ன்ட் ரி  கொடுத்த இவா னா   ஒட்டு  மொ த்த  ர சிகர்கள்  ம ன தி லு ம்  ந ங் கூரம்  போட் டு அமர்ந் திருக்கி றார் .  தற்போது அவர் நான் கு  தி ரைப் பட ங்களில்  அடுத் தடு த்து  நடித்து வருகிறார். அதில் ஜிவி பிர காஷ்  உட ன்  இணைந்து  நடி த்து வரும்  அந்த படம்  முடிவடைந்து  விட் டது.

அ தற்கு அ டுத் து ஹரிஷ் கல்யா ணுக் கு  ஜோ டி யா க  அ வ ர்  நடி த் து வருகிறார். இந் த பட ம் கூடி ய   விரை வில்   மு டி வடை ய  இ ருக்  கிறது.  இ  தற்கா க  அ வர் 35 ல ட் சம்   வ ரை   ச ம் ப ளம்  வா ங்கி   இரு க்கி றா ர் . அ து  ம ட்டு மல் லாம ல்  வி ள ம் பர பட ங் களிலு ம் அ வ ர்  ந டி த்து நன் றாக  சம் பாதித் து  வ ருகி றா ர்.  ட்ரெண்டிங் கில் இருக் கும் நடிகை க ளுக்கு  விளம் பர ப்பட   வா ய்ப்பு கள்  அ திக   அளவி ல்  கு வி யு ம்.

 

அதேபோ ன் று   சினி மாவி ல்   நடிப்ப  தை விட  பல  மடங்கு   சம்ப ளமும்  இதி ல் கிடை த்து விடும்.  அதை ந ன்  றாக பு ரி ந்து கொண்ட  இவானா  விளம்பர  பட ங்க ளின்  மூ ல ம் அதிக மாக கல் லா  கட்டி வ ருகி றார். இவர் இப்போது நான் கு விளம்ப ர  படங் களில் நடித்தி ருக்கி றா ர். அது மொ த் தத்திற் கும் சேர்த் து   இவர்  4 கோ டி ச ம்பளம் வாங் கி இருப் பது அனைவ ரையு ம் வி யக்க  வைத்துள்ள து.

அதில்  இவ ர்  ந டித் த  பான்ஸ்  ப வுடர் வி ளம் பரத் திற்கு  ம ட் டும் ஒன் றரை  கோடி  ரூபா ய் ச ம் பளம் வாங் கி இ ருக் கி றா ரா ம். மேலு ம் இவ ரு டை ய ந டி ப்பி ல் அடுத் ததாக  வெளி வரும் ப ட த் தின் வெற்றி யை பொறு த்து  தன் னு டைய சம் ப ளத்தை இரு  மட ங் கா க  உயர் த்த வும்  அவர்  திட் டமிட்டு  இருக் கிறாராம்.

அந்த  வ கை யில் வளர் ந்து வரு ம் ந டிகர் க ளின் பார்வை  தற்போது  இ வானா வின்  பக் க ம் திரு ம்பி  இருக்கி ற து. அ த னாலேயே  இ வர் த ற்போது தமி ழ்  சினி மாவில்  த விர்க்க  முடியாத   ஒ ரு இ ள ம் நா யகியாக உருவெடுத்  துள் ளா ர். மூ த்த  ந டிகை களே   சினிமா வை ஆ க்கி ரமித்து உ ள்ள நிலை யில்  இ வரின்  வரவு  ர சிகர் க ளுக்கு  உற் சாகத்தை  கொடு த்து ள் ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *