பட இயக்குனரை பழிக்கு பழித்தீர்த்த பிரபல நடிகை..? நீலாம் ஒரு இயக்குனரா..??ஓ இப்பிடிலாம் பண்ணி கூட ஏமாத்தலாமா..??இது புதுசா இருக்கே ..??

0

தென்னி ந்திய லேடி சூப் பர் ஸ்டாராக  திகழ்ந்து  வரும் ந டிகை ந யன் தா ரா தற் போது வரிசை க்கட்டி நிற்கும் பல படங்களி ல் நடித் தும் வருகிறார். கண வர் விக் னேஷ் சிவனு டன் சேர் ந்து தயா ரிப்பிலும் ஈடுபட் டு நடித்து வருகி றார்.தயா ரிப்பில் ஈடுபட சில இய க்கு ன ர்கள் தயாரிப் பாளர்கள் சம்பள பா க்கியால் கஷ் டப்பட்டு வந் ததால் தான் என கூ றப்பட்டது. அப் படி ஏ ஆர் முரு கதாஸ் இயக்க த்தில் உருவா கி சூ ப்பர் ஹிட் கொடுத்த படம் கஜினி

. அப்ப டத்தில் நயன் தாராவு க்கும் முருக தாஸுக்கும் மனக் கசப்பு ஏற்பட் டது. அதே போல் சூப்பர் ஸ்டார் நடிப்பி ல் தர்பார் படத் திலும் நடித்தி ருந்தார்.அப்ப டத்திலும் சம்பளம் பாக்கி இருந்த தால் கடைசி நே ரத்தில் கிளைமே க்ஸில் நடிக் க முடியா து என்று கூறியி ருக்கிறார்  நயன் தாரா.

ஆனால்  சமாதா னம்  செய்து நயன் தாராவை  நடிக் க வை த் தி ரு க்கிறார் மு ரு கதாஸ். இந்த சம் பவம் பெ ரி யளவில் பேசப் ப ட் டதால் முரு கதாஸ் மற் றும் த யாரிப் பாளரை பற் றி நயன் பே ட்டி க்கொடுத்து  ஆதங்க மாக பேசி யிருந்தார்.இ தனை ம னதில் வைத் துக் கொ ண்டிரு ந்த ந ய ன் தாரா, கத்தி படத்தில் உதவி இய க்கு னராக

முருக தாஸி டம்   பணியா ற்றியவ ரின் கதை  திருடி த்தான் அப் ப ட த்தை வெ ளியி ட்டார்  எ ன்ற செ ய் தி வை ர லான து .  உத வி  இய க்கு னரு க் கு வச தியி ல் லாத தா ல் அ ப்படியே வி ட்டி ரு க்கி றார் .ஏமா ற்றி ய முருக தாஸை  பழிவா ங்க   வேண் டு ம்  எ ன்பத ற்கா க அந்த உதவி  இயக் கு னரு க்கு உத  வியிரு க் கிறார்  நய ன் தாரா

.  அப்ப டி  அ வரின் க தையாக உரு வாகிய படம்  தான் அறம். இ ய க்குனர் கொபி  நாயனா ர் இயக் கத்தில்  அப்படம்  மிகப்பெரிய வெ ற்றியை  கொடுத்தது .ப ண விச ய த்தில் நயன்  தாராவையு ம் க தை விச யத்தில் உதவி இயக் குனரையும்  பழிவாங்க அறம் படம் லே டி சூப்பர் ஸ்டா ருக்கு  மிகப் பெரிய இ ட த்தை கொடு த்த து.

Leave A Reply

Your email address will not be published.