நடிகை தமன்னா வுக்கு மொக்க காமெடி சொல்லி புர்போஸ் செய்த நடிக ர்..?? டேட்டிங் போக ஓகே சொ ல்லிய தமன் னா ..? ? இந் த ந டிக ர் கூட வா ஷா க் கான ர சிக ர்கள் . .?? வைரலா கும் வீடி யோ உள்ளே..!!

0

த மன்னா  ஒரு இ ந்  தி ய த் தி ரைப்ப ட நடிகை ஆ வார். இவர்  தமி ழ்,தெ லுங்கு , ஹிந் தி, ம லையா ளம்  , க ன்ன டம்,  ம ராத்தி  மொ ழிப் ப டங் களி ல் நடி ப்பவர்.  200 5ல் ” சந்த்சாரோஷன்  செகரா ”என்ற   இந்தித்   தி ரைப் ப டத்தி ல்  அ றி முகமா னா ர் .  த மிழ்  திரை ப்பட  உலகி ல் கேடி  படம்  மூ லம் அறி முக மானார் . கல்லூ ரி திரைப் படம் தம ன்னாவு க் கு சி றப்பு அங்கீகா ரம் கொ டுத்தது. போன்ற சிறு பட்ஜெட் படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்தவர் நடிகை தமன்னா.

வட இந்திய பெண்ணாக தென்னிந்திய சினிமாவில் நடிக்க ஆரம்பித்து மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்று வந்தார். இ தையடு த்து  நடிகர் தனு சுடன் ப டிக்கா தவன் , சூ ர்யா வு ட ன்   அ யன், விஜ ய்யு டன்  சு றா   ஆ கி ய   ப ட ங் களி ல்  ந டித்தா ர். கன்டேன் கா தலை , ஆன ந்த தா ண்டவம்,  பையா முதலி ய படங் க ளிலு ம்   நடித்து ள் ளார்

.த மிழ்  ,தெலு ங்கு , கன்னடம், மராத்தி, ஹி ந்தி  ஆகிய மொ ழிகளில்  மொத்தம்  70  படங்க ளிலும், 65 படங்க ளில் கதாநாயகி யாக நடி த் து ள்ளார்  .ஆரம்ப த்தில்  அடக்கவு டக்க மாக  நடித் து வ ந் த தமன்னா  கிளாம ரில்  பட் டையை கி ளப்பி  நடிக்க  ஆரம் பித்தார்.மு ன்னணி ந டிகர்க ள்  பட ங் க ளி ல் ந டித் த த மன் னா

த ற்போது  பாலிவு ட் பக்க ம்  வரை  சென்று  கொடிக் கட்டி  பறந் து  வரு கிறார்.ச மீபத்தில் பிளா ன்  ஏ  பிளான்  பி  என் ற படத்தில் ரித்தே ஷுடன் படுக் கை யறை கா ட்சியில்  நடித் து ஷாக் கொடுத் தார்.  இந் நிலையி ல்  தெலு ங்கி ல்கு ர் த்துண்ட  சீதாக்களம்  என்ற  பட த்தில் நடி த்துள் ளா ர் தம ன்னா.

வரும்  9 ன் ஆம்  தேதி  ரிலீசா கவு ள்ள  நிலையில்  படத்தி ன்  பிர ஸ் மீட்  நிகழ் ச்சி  சமீப த்தி ல்  நடந்து ள்ள து. அப்போது அ ப்படத்தி ன்  கதாநா யகன்  நடிக ர்   Adivi  Sesh  தமன்னாவிடம் பிரபோஸ் செய்து ள்ளா ர் .  நீங்க மில்கி நானும் சில்கி எ ன் று கூறி டேட்டிங் போக கேட்டுள் ளார்.இதற்கு தமன்னா விழுந்து விழந்து சி ரித்து என்ன  சொல்வ து என்று  முழித்துள் ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.