குருதி ஆட்டம் பட பி ரபல நடிகை ..?? பாத் டப்பில்   இருந்து எ டுத் த போட்டோ வை வெளி யிட் டு .. ?? ர சிக ர் க ளை க வ ர் ந் து   வ ரு ம் ந டிகை. .??

0

சின் னத் திரையி ல்  பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், சீரியல்களில்  பங்கேற் று பின் வெள் ளித்திரைக்கு தாவி த ற் போது மாபெ ரும் பிரபலமாக இருப்பவர்கள்  ஏராளம் . அ வ்வா று  சி ன்னத்தி ரையில் செய்தி வா சிப்பா ளராக  த ன து பய ண த்தை தொடங்கி,சீ ரி யலில்  நாயகி யாக நடித்து பின்  மேயா த மான் என்ற  படத்தின் மூ ல ம்  வெள்ளி திரை யில் ஹீ ரோ யினாக   அறி மு கமா ன வர் பி ரியா பவானி  சங் கர்.

பவானி சங்கர் மற்றும் தங்கம் பவானி சங்கர் என்போருக்கு மகளாகப் பிறந்தார். மயிலாடுதுறையை (மாயவரம்) சொந்த இடமாகக் கொண்டவர்..அண் மையில்  அவரது நடிப்பி ல் வெ ளிவந் த ”கு ருதி ஆ ட் டம்”, ”  யானை ”,” திருச்சிற்றம்பலம்” , ” மான்ஸ்டர்” ‘ ” மாஃபியா சாப்டர் 1 ” ,

‘ ”காதலில் சந்திப்போம்” ‘ ”’ கசடதபர” ‘ ” பொம்மை” ‘ ” இந்தியன் போன்ற படங் கள்  ர சிகர்க ளி டையே   நல்ல  வ ரவே ற்பை  பெ ற் ற து.   மே லும்   அவ ர்  ந டி த் த  அ கி ல ன்,   பொம்மை ,  ரு த் ரன்  போ ன்ற  பட ங் கள்   ரி லீசு க் கு  தயாரா க வுள்ளது .

தொடர்ந்து பி ரியா பவானி சங் கர் படத் துதல, இந்திய ன்  2  போ ன்ற  படங் களிலும்  நடித் து வ ருகி றார்.இவ்வா று பிர பல நடிகையா க வலம் வ ரும் அ வர்  சமூக  வலைத் தள ங்க ளில்  ஆக் டிவாக  இருக்க க் கூ டியவ ர்.

அவ்வ ப்போது   தனது  போட் டோ  சூட் புகைப்பட ங்களை   வெளி யிட்டு ரசிக ர்களை கவ ர்ந்து  வருகி றா ர். அந்த  வகையி ல் அவர்  த ற்போ து  புட வையில் பா த் டப்பில்  இ ரு ந்தவாறு  போ ஸ் கொடு த்து எடு த்த  புகைப்பட ங்களை பகிர்ந்துள்ளார் . அது  வைர லா கி வ ருகிற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.