December 2, 2023

திருமணத்திற் கு மு ன் பே ச் சி லர் பார்ட் டியில் கி ளாமர் ஆடையி ல் குத்தாட் டம் போட்ட பிரப ல ந டிகை. .!!வைரல் ஆகு ம் வீ டியோ உள்ளே ..??குஷி யில் ரசிகர்கள்..!!

ஷக்கல க்கா  பூம்  பூம் என்றழை க்க ப்பட்ட தொ டரின் மூலம் ஹ ன்சிகா அவ ரது தொலைக் காட்சிப் பயணத்தைத் தொடங்கினார்தமிழ் சினி மாவில் ந டிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான மாப் பிள்ளை படத்தில் கதாநாயகியாக  நடித்து  தமிழில் அறிமுக மாகியவர் நடிகை ஹன் சிகா. ஹன்சி காவின்  தாய்மொழி சிந்தியாக இ ருந்த போதும் தெ லுங்கு, ம ராத்தி, பெங்கா லி, ஆ ங்கி லம், இந்தி, துளு, தமிழ் ஆகிய மொழி களை ச ரளமாகப் பேசுவார்.ஹன்சிகா, பூரி ஜெகனாத் தின்

தெ லுங்குத்  திரைப்படம் தேசமுது ருவில் அல்லு அர்சு னுக் கு  ஜோடியாக  நடித்து க தாநாயகியா க முதன்மு தலில் அறிமு கமானார்.இப்ப டத்தி னை தொட ர் ந்து, தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளி ல் முன்னணி  நடி கர்களுடன் ஜோடி சேர்ந் து நடித்து டாப் நடிகையாக இரு ந்து வந்தா ர்.பாலி வுட்டில் ஒரு முக் கிய நடிகையாக ஆப் கா சரூர் – த ரியல்  ல வ் ஸ்டோ ரி யில்  இ மேஷ்ரெஷி மியாவுட ன் ஹ ன் சிகா அவ ரது மு தல் தொடக்கத் தை த்  த ந்தா ர்.

.பின் னர் எங்கே யும் காதல்,  வேலா யுதம்,  ஒ ரு கல்  ஒரு கண் ணாடி போ ன்ற  தமிழ்த் திரை ப்படங்க ளிலும் நடி த்திருக்கி றார் .ஹன் சிகா மோத்வா னி குழந்தை நட்ச த்திரமாகவும் கதாநா யகியாகவு ம்  இதுவரை  சுமார்  40  படங்க ளுக்கு மேல் நடி த்துள்ளார். இ டையில்  சிம்பு வுடன் கா தலில் இரு ந்து பின்  பிரி ந்துவிட்டார் . உடல் எடையை அ திகரி த்து

 

காணப் பட்ட ஹன் சிகா படவாய் ப்புகள் இல் லாமல் சில காலம் காணா மல்  போனார்.உடல் எடை யை கு றைத்து  மீண் டும்  நடிப்பில் கவனம் செலுத்தி அ வரது 50 வது படமான மஹா படத்தில் ந டித்து வெளி யீட்டிற்காக காத்தி ருக்கிறார். இந்நி லையில் வரும் டிசம்பர் 1 ஆம்தேதி ஹன்சிகா வுக்கும் தொழி லதிபர் ஒருவருக் கும் திருமண மாகவு ள்ளது

பிரம் மாண்ட அரண் மனையில் திரும ணத்திற் காக ஏற்பா டுகளும் சடங்கு களும் நடைபெ றவுள் ள நிலையில்  .தற்போது தனது நெருங்கி தோழி களுக்கு வெளிநா  ட்டில் பேச்சிலர் பார்ட்டியை கொடுத் திருக்கிறார் ஹ  ன்சிகா. கிளாமர் ஆடையில் அவரது தோ  ழிகளுடன் ஆட்டம் பாட் டம் என்று கும்  மாளம் போட்ட வீடியோ வை பகிருந்தி ருக்கிறார் ஹன்சிகா

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hansika Motwani (@ihansika)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *