December 7, 2023

விஜய்யு ட ன் நடி த் ததால் வ ந்த விப ரீதம்.!! இனிமே ராஷ்மி கா படம் நடி க் க முடியாதா.?? மாட்டிக் கொ ண்டு மு ழிக் கும் நடி கை ..!!அதிர் ச்சி யி ல் ரசி கர்க ள்..!!

த  ள பதி  விஜய் யி ன்  தீவிர ரசிகை யா ன ராஷ் மிகா   மந்தானா  அவருட ன்  வா ரி சு  தி ரைப் ப டத்தில் ந டிப் பதால் ஆர ம் பத்தி ல் இருந் து  இப்போது   வரை மி குந்த உற் சா கத்து டன் இருக் கிறார். இந்நிலையில் வாரிசு  படத்தில் விஜய்  மற்றும் அவரை சமூக  வலைதள ங் களில்  ரசி கர்கள் கரகாட்டக் காரி எ ன கிண்டல் செய்து  வருகின் றனர். ராஷ்மி கா  ஆடிய முத ல் லிரி க் க ல் வீடியோ  சமீப த்தில் வெளியாகி  ட்ரெண்டா னது  .இந்த  பாடலை நடிக ர் விஜய்  மன சாட் சியுடன்இணை ந்து  பாடியிரு க்கிறார்.

க விஞர் விவே க் பாடல் வ ரிகள்  எழுத தமிழ்  இசையமைத்து  இருக்கி றார். ராஸ்மி கா கர காட்டக்கா ரன் கரகாட் டக்காரி போலவே  உடை  அணி ந்ததால் அவரை  சமூக வ லைதள ங்களில் ர சிகர்கள்  கரகாட்  டக்காரி எ ன  கிண்ட ல் செய்து வருகின்றனர்.  அநிலை யில்  விஜயுடன்  சேர்ந்த நே ரம் ஏற்க னவே கரகாட்டக்காரி என் று  சொ ல்லி வி ட்டார்கள்.

இப்போ து படங்களிலும் நடி க்க முடியாத  நிலையில் ஏற்பட்டிரு க்கிறது , அதாவது கன்னட  திரைப்பட ங்களை  அவங்க அவ மதிப்பதால் கன் னட திரை ப்ப டங்க ளில் ராஷ்மி கா  நடி க்க  வ ந்தாலு ம் , நடிக்க  தடை  செய்யப்பட்டதா க தற்போது  தகவல்  வெளியாகி உள்ளது இதைக்   கேட்டு தான் ராஷ்மிகாஅவரை சமூக  வலைதளங்களில்

ரசிக ர்கள் க ரகாட்டக்காரி என கிண்டல்  செய்து வருகின்றனர்.ராஷ்மி கா வின் ரசிகர்கள் ம ட்டு மல்ல இந்திய சினி மா   வைத்துள் ள து   மேலும்  விஜய்யு டன்  வா ரி சு படத் தில்  நடித் த பிறகு தன் னுடைய  மார்க் கெட் ரே ட் எகுறு ம்  என்று   நினைத் துக் கொண் டி ருந்த ராஷ்மிகா வி ற்கு இப்போது   இப்ப டிப்பட்ட இக்கட்டான  சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருப்பது

பெ ரும் அ வ லம் .இ  வர்  2016  ஆம் ஆ ண்டு வெளியான  ” கிரி க்கெட்  பார்ட்டி” என்னு ம்  கன்னட திரை ப்ப டத் தின் மூலம் சினிமா   உ லகி ற் கு   அ றி முக மா னா ர்   இ ரண்டு   வ ரு ட ங்க ளாக  சினி மாவி ல்  இ ருந்தா லும் 2 018  ஆ ம் ஆ ண்டு  ரி லீசா ன  ” கீத  கோவி ந் த ம் ” என் ற திரைப் ப டத்தி ன் மூ லமே இ வர் பிரப லமானா ர்.

இந்த  ப டம்  மற்ற   மொ ழிக ளிலும்  ரிலீசா ன தால் இ ந்தி  சி னிமா வில்   அதிக ம்   க வனிக் க ப்படும்  ஹீரோ யின்   ஆனா ர் . இப் போது தெ லுங்கு  மற் று ம்  ஹிந் தி  ப டங்களில்  படு பிஸியாக  நடித்துக் கொ ண்டிரு க் கும்  ,அவரை ச மூக வலைதளங்களில்  ரசிக ர் கள் க ர கா ட்ட க்காரி  என கி ண்டல்   செய் து   வருகின்ற னர்.

ராஷ் மிகா ம ந்தானா அ வரு டைய  சொந்தக்   மொழி யில்  கன் னட திரை யுலகில் அவர்  பட ம் நடி க் க  கூ டா து  .எ ன சொ ன்ன தை எப்ப டி  எ தி ர்கொள் வது  என்று தெ ரியாமல் புலம்பி தவி க்கிறார் என்பது  வலை த்தள ங்க ளில்  குறி ப்பி  ட   ப  ட்   டு ள் ள து.பாடல் வரிகளில்.

“உச்சு கொட்டும் நேரத்துல பட்டுனு பாத்தியே உச்ச கட்டம் தொட்டவளே” என்னும் பாடல் வரிக்கு இப்போது பயங்கர எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. இதுபோன்ற இரட்டை அர்த்த வசனங்கள் உள்ள பாடல்களை குழந்தைகள் அர்த்தம் புரியாமலேயே பாடுவார்கள் எனவும், இது வன்மையாக கண்டிக்கதக்கது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *